ලංකාවේ රුපියල ඉන්දියාව පිළිගනී

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ඉන්දීය සංචාරයේදී වැදගත් කරුණු රැසක් ගැන එකඟතාවකට පැමිණ පැමිණි බවත්, දෙරටේ මුදල් ඒකක…