ලෝක ශූරයින්ට මුහුණ දෙන්න වුණු අකරතැබ්බය

මෙවර T20 ලෝක කුසලානය ජයග්‍රහණය කළ ඉන්දීය කණ්ඩා­යම ගමන් ආරම්භ කිරී­මට සිටි බාබ­ඩෝස් ග්‍රාන්ට්ලි ඇඩම්ස් ජාත්‍ය­න්තර…