විදුලි කේබලයකින් සහ තෙල් නළයකින් ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාව හා සම්බන්ධ වෙයි

ඉන්දියාව හා ශ්‍රී ලංකාව අතර විදුලිය සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට හැකිවන ලෙස දෙරට අතර විශේෂ විදුලි කේබලයක් ඉදිකිරීමට…