කතරගමට ලාභයි – ආදායම කෝටි හතලිහ පනී

රුපියල් කෝටි පහක පැවති කතරගම දේවාලය ආදායම, ඉකුත් වසරේ දී රුපියල් කෝටි හතලිහක් දක්වා වැඩි කිරීමට…