ව්‍යාජ immunoglobulin ගෙන ආ සමාගමේ ප්‍රධානියා අත් අඩංගුවට

ව්‍යාජ තොරතුරු ඉදිරිපත්කරමින් immunoglobulin නම් ප්‍රතිදේහ ඖෂධය ආනයනය කර ශ්‍රී ලංකාවේ රෝහල්වලට බෙදා හැරිමට කටයුතු කළ…