ශ්‍රී ලංකාවට අයි.එම්.එෆ් මූල්‍ය පහසුකම් අනුමත වෙයි

විස්තීර්ණ ණය පහසුකම යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩසටහන ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙහි විධායක කමිටුව විසින් අනුමත කළ බව…