මුල්‍ය අරමුදලේ වාර්ෂික සමුළුව මොරොක්කෝවේදී පැවත්වේ

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ වාර්ෂික සමුළුව අද (09) මොරොක්කෝවේදී ආරම්භ වීමට නියමිතව තිබේ. රටවල් රැසක මුදල් අමාත්‍යවරුන්,…