හැඳුනුම්පත් කඩදාසි පරණ තැනින්ම ගන්න කැබිනට් අනුමැති​ය

පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා හැඳුනුම්පත් මුද්‍රණය කිරීම පිණිස අවශ්‍ය පෙර මුද්‍රිත පොලිකාබනේට් කාඩ්පත් මිලියන පහක්…