රජයේ කාර්යාල ඉලක්ක කර දැවැන්ත සයිබර් ප්‍රහාරයක්.
අයතන 300 ක දත්ත අහිමි වෙයි.

රජයේ කාර්යාලයවල විද්‍යුත් ලිපිනයන් ඉලක්ක කරගනිමින් එල්ල වූ සයිබර් ප්‍රහාරයක් එල්ලවී ඇතිබව ICT ආයතනය පවසයි. එම…