ඉරාන ජනපති වෙනුවෙන් අපේ රටේත් ශෝක දිනයක්

ඉරාන ජනාධිපතිවරයාගේ අභාවය හේතුවෙන් රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය ශ්‍රී ලංකාව තුළ අද (21) දිනය ජාතික ශෝක දිනයක්…