ගාසා තීරයට මානුෂීය ආධාර දෙන අලුත්ම ක්‍රමය

පසුගිය අප්‍රේල් මාසයේ දී අමෙරිකාව ගාසා තීරයේ තාවකාලික පාවෙන ජැටියක් ඉදි කිරීමට ආරම්භ කළා. ඒ අමෙරිකානු…