තාර පාරේ ඔම්ලට් හදන්නත් රැල්ලක්

2024 වසරේ මෙතෙක් වාර්තා වුණු ඉහළම උෂ්ණත්වයක් වාර්තා වුණේ ඉන්දියාවෙන්. අධික උණුසුම සමග පොරබදමින් තමයි ඉන්දියානුවන්…