මධ්‍යම පළාතේ රෝහල්වල අද සෞඛ්‍ය වර්ජනයක්

අද (13) උදෑසන මධ්‍යම පළාතේ රෝහල් තුළ වර්ජන ක්‍රියාමාර්ගයක නිරත වීමට සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිති තීරණය කර…