බදුල්ල ශික්ෂණ රෝහලට යළි විදුලිය ලබාදේ

හිඟ විදුලි බිල් පියවීමට කටයුතු නොකිරීම හේතුවෙන් විසන්ධි කළ බදුල්ල ශික්ෂණ රෝහලට අයත් අංශ කිහිපයක විදුලි…