මෙරට එච්.අයි. වී. ආසාධිතයන් සංඛ්‍යාව ඉහළට

2021 වසරට සාපේක්ෂව 2022 වසරේ දී එච්.අයි. වී. ආසාදිතඉන් 48% දක්වා වර්ධනය වී ඇති බව ජාතික…