නව රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයන් දෙදෙනෙක් ජනපති හමුවට

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා අලුතින් පත්ව පැමිණි තායිලන්ත රාජධානියේ තානාපතිවරයා සහ පාකිස්ථානයේ මහකොමසාරිස්වරයා ජනාධිපති රනිල් වික්‍රසිංහ මහතාව…