ආචාර්ය හේමාලි කොතලාවලට ලෝක සත්ත්ව සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ තනතුරක්

සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ආචාර්ය හේමාලි කොතලාවල මහත්මිය ලෝක සත්ව සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ (World…