සෞඛ්‍ය සේවක ඉල්ලීම සාධාරණයි, ඒත් දෙන්න සල්ලි නෑ

සෞඛ්‍ය සේවකයන් දීමනාවන් ඉල්ලා සිටීමේ වැරැද්දක් නොමැති බවත්, එසේ වුවද මෙම අවස්ථාවේදී එවැනි දීමනාවක් වෙන් කිරීමට…