ශ්‍රවණාබාධිත සහ කථන ආබාධ සහිත පුද්ගලයන්ට රියදුරු බලපත්‍ර ලබාදීමේ දෙවන අදියර ආරම්භ වේ

ශ්‍රවණාබාධිත සහ කථන ආබාධ සහිත පුද්ගලයින් සඳහා සැහැල්ලු වාහන රියදුරු බලපත්‍ර ලබාදීමේ නියමු ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියර…