ගංවතුර පවතින ප්‍රදේශවල ජනතාවට සෞඛ්‍ය අංශවලින් නිවේදනයක්

දැනට ගංවතුර තත්ත්වය පවතින ප්‍රදේශවල ජනතාව සඳහා මාර්ගෝපදේශ මාලාවක් නිකුත් කර තිබෙනවා. ඒ සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය…