හැටන් – කොළඹ මාර්ගය ගිලා බසී ගමනා ගමනය අවදානම්

පසුගිය දින කිහිපයේ අඛණ්ඩව ඇද හැලෙනා වර්ෂාව නිසා කඳුකර මාර්ග බරපතල අවදානමකට ලක්වෙමින් පවති . ඊයේ…