උපාධිය අතේ තියන් ඉතාලියෙන් මත්ද්‍රව්‍ය ගෙනා තරුණයා

ඉතාලියේ සිට මෙරටට ගෙන්වන රුපියල් ලක්ෂ පනහකට ආසන්න වටිනාකමින් යුත් හෑෂ් හා කුෂ් මත්ද්‍රව්‍ය සමග මෘදුකාංග…