දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරිම පිළිබඳ COPF කමිටුවේ විශේෂ සාකච්චාවක්

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය මූල්‍ය පිළිබඳ කමිටුව (COPF) දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ සැලැස්මක් පිළිබඳව ජුනි 29 සහ…