හර්ෂගේ ඉල්ලීමත් සජබ ඉවත දමයි -TNA ජනපතිගේ ආරාධනය පිළිගනී

මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවේ සභාපති ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතාගේ ඉල්ලීමකට අනුව විපක්ෂයේ දේශපාලන පක්ෂවලට IMF…