ළමා හිංසනවල වැඩිවීමක්

ඉකුත් 2023 වර්ෂයේ දී ළමයින් කෲරත්වයට පත්කිරීම් සහ නොසලකා හැරීම්වල වැඩිවීමක් පෙන්නුම් කරන බව ජාතික ළමා…