අධ්‍යාපනය සම්බන්ධ තීරණ ගන්න ජනපතිට කිසිම අයිතියක් නැහැ -හරිනිගෙන් ප්‍රකාශයක්

යම් පමණකට ආරක්ෂා වී තිබූ නිදහස් අධ්‍යාපන ක්‍රියාවලියේ කොඳු නාරටිය බිඳ දමා මුදල් උපයන යාන්ත්‍රණයක් බවට…