රොෂාන්ගෙ වගකීම් හරීන් සහ පවිත්‍රාට

රොෂාන් රණසිංහ අමාත්‍යවරයා විසින් හොබවන ලද ක්‍රීඩා සහ යෞවන කටයුතු සහ වාරිමාර්ග අමාත්‍යංශ සඳහා නව අමාත්‍යවරු…