සුළං බලාගාර ඉදිකිරිම ඉන්දියාවට පැවරීම හර් ෂ අනුමත කරයි

මන්නාරම් ද්‍රෝණියේ සුළං බලාගාර ඉදිකිරිම ඉන්දියාවේ සමාගමකට පැවරීම ශ්‍රී ලංකාවට අවාසියක් නොවන බව සමගි ජන බලවේගය…