ප්‍රාණඇපකරුවන් සහ සිරකරුවන් හුවමාරුව දිගටම

කටාර් රාජ්‍යය මැදිහත් වීමෙන්, ඊශ්‍රායලට සහ හමාස් සටන්කාමීන් අතර ඇතිකරගත් එකඟතාවට අනුව, හමාස් ප්‍රාණඇපයේ සිටින ඊශ්‍රායල…