මන්ත්‍රීවරයෙකුට පහරදීමේ චෝදනාවට මහින්දානන්දගෙන් සැර පිළිතුරක්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගුණතිලක රාජපක්ෂ මහතාට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගන්නා බවට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා ප්‍රකාශ…