රැවුලෙන් සහ කොණ්ඩෙන් ‘බර වාහනයක් ඇද’ ගිනස් පොතට ගිය හැට හැවිරිදි ලාංකිකයා

යාපනයේ පදිංචි හැට හැවිරිදි.පුද්ගලයෙකු ගාලු මුවදොර දී නව ගිනස් වාර්තාවක් පිහිටුවනු ලැබුවා. යාපනය චාවකච්චේරි ප්‍රදේශයේ පදිංචි…