ගෑස් මිල ලොකු ගණනකින් වැඩි කරනා බවට ඉඟියක්

ලෝක වෙළෙඳපොළේ ගෑස් මිල ඉහළ යාම සැලකිල්ලට ගැනීමේ දී හෙටට නියමිත මිල සංශෝදනයේදි මෙරට ගෑස් මිලෙහි…