ග්‍රාම නිලධාරීන් තීරණය වෙනස් කරගනියි – මෙන්න අලුත්ම තීරණය

ගැටලු කිහිපයක් මුල් කරගෙන අද (27) සිට ලබන (30) දක්වා දින 04ක් පුරාවට සියලුම රාජකාරිවලින් ඉවත්…

ග්‍රාම නිලධාරීන් වර්ජනය ගැන ගත් දැඩි තීරණය

ග්‍රාම නිලධාරීන් හෙට (27) සහ අනිද්දා (28) දිනවලදී සියලුම රාජකාරීවලින් ඉවත්ව වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක නිරත වීමට තීරණය…