2100කට නව ග්‍රාම නිලධාරී පත්වීම්

ග්‍රාමීය ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීමට රජය ඇරඹු වැඩසටහන් සාර්ථක කර ගැනීමට දායක වන ලෙස සහකෘෂිකර්මාන්තය දියුණු නොකොට…

ඉවසීමෙන් සැනසීමක් නැතැයි කියා ග්‍රාම නිලධාරීන් ගත් තීරණය

දීමනා ඉහළ දැමීම ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල්කර ගනිමින් ග්‍රාම නිලධාරීන් අද (06) සහ හෙට (07) ලෙඩ…