ආණ්ඩුව දෙවන වරටත් නොමිලේ සහල් බෙදන කාලය

හඳුනාගත් අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් ලක්ෂ 34 කට දිවයින පුරා දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල හරහා නොමිලේ සහල් කිලෝ…