හෙට සහ අනිද්දා පාසල් නිවාඩු දෙන ප්‍රදේශ මෙන්න

පවතින ආපදා තත්ත්වය හේතුවෙන් හෙට (04) සහ අනිද්දා (05) යන දෙදින ගාල්ල හා මාතර දිස්ත්‍රික්කවල සියලු…