පාසල් දැරියන්ට සනීපාරක්ෂක තුවා ගන්න ආණ්ඩුවෙන් වවුචරයක්

වැඩිවියටපත් පාසල් සිසුවියන් සදහා සනීපාරක්ෂක තුවා මිල දී ගැනීම සඳහා නොමිලේ තිළිණපත් ලබා දීමේ වැඩසටහනක් මෙම…

ආපදාවන්ගෙන් විනාශ වූ ගෙවල් ප්‍රතිසංස්කරණයට රජයේ මුදල්

ආපදා සහන සැලසීම සඳහා අවශ්‍ය මුදල් ප්‍රතිපාදන වහාම නිකුත් කරන ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මුදල්…