ඡන්දය නොපැවැත්වීම ගැන මැතිවරණ කොමිසම අධිකරණයට කරුණු කියයි

ඉකුත් වසරේ මාර්තු 9 වැනි දා පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ, පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම නොපැවැත්වීමට අදාළව ගොනු…