අණ්ඩුකාර ධූර දූෂණ චෝදනා නැති අයට පමණයි.

ජනාධිපති තුමා විසින් ඉදිරියෙදී ආණ්ඩුකාර ධූර සඳහා පුද්ගලයන් පත් කිරීමේදී දූෂණ චෝදනා නැති පුද්ගකයන් තෝරගනු ඇති…