‘මට වුණු දේ’ ගැන ගෝඨා පොතක් ලියයි

ඉකුත් 2022 වසරේ මහජන විරෝධතාව මැද බලයෙන් ඉල්ලා අස් වුණු හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින්…