විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලයට සුබ පණිවුඩයක්

විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලවල 2018 වසරේ සිට පැවැති වැටුප් විෂමතාව සම්බන්ධයෙන් වූ ගැටලු‍ව පිළිබඳව හා ඒ…