රත්තරන් තොගයක් සමඟ 05ක් මන්නාරමෙන් අල්ලයි

මුහුදු මාර්ගයෙන් මෙරටින් රැගෙන යාමට උත්සාහ රත්තරන් කිලෝ 2 යි ග්‍රෑම්150 ක පමණ තොගයක් සමඟ සැකකරුවන්…