ඥානසාර හිමිට ජනාධිපති සමාව?

වසර හතක සිර දඬුවමක් නියමව සිටින ගලගොඩඅත්තේ ඥානසාර හිමිට ජනාධිපති සමාව ලබා දෙන්නැයි ඉල්ලා තෛයිනිකායික මහනාහිමිවරු…