වැටුන රට ගොඩ ගන්න උතුරේත් දකුණේත් ජනතාවත් එක ලෙස කැප වෙන්න ඕන – අමාත්‍ය මනුෂ නානායක්කාර යාපනයේදී කියයි

වැටුණ රට ගොඩ ගැනීමට ජාති, ආගම්, පාට, පක්ෂ භේධයකින් තොරව ආණ්ඩුව කටයුතු කරමින් සිටින බවත්, රට…