අම්මාට අමාරුයි….බේරාගන්න හනික එන්න….

පෘථිවිය ස්වභාවික සම්පත්වලින් පිරිපුන් බව නොරහසකි. එනමුත් කනගාටුවට කරුණ නම් ස්වභාවික සම්පත් හේතු කොට ගෙන විවිධ…