පෘථිවියට සමාන ජීවත්වීමට සුදුසු තවත් ග්‍රහලෝකයක් ?

පෘථිවි සහ සිකුරු ප්‍රමාණයේ ආලෝක වර්ෂ 40ක් ඈතින් පිහිටි පෘථිවියට සමාන ජීවිත්වීමට සුදුසුම ග්‍රහලෝකය බවට උපකල්පනය…