පාසල් දැරියන්ට සනීපාරක්ෂක තුවා ගන්න ආණ්ඩුවෙන් වවුචරයක්

වැඩිවියටපත් පාසල් සිසුවියන් සදහා සනීපාරක්ෂක තුවා මිල දී ගැනීම සඳහා නොමිලේ තිළිණපත් ලබා දීමේ වැඩසටහනක් මෙම…