ශ්‍රම වෙළඳපොල ඉලක්ක කරගත් වැඩපිළිවෙලට ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානයේ සහාය

කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනුෂ නානායක්කාර මහතා ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානයේ (International labour organization) අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්…