වසර 22කට පසු ගෑස්පහ හන්දියේ ඝාතකයන්ට මරණ දඬුවම

2002 වසරේ අගෝස්තු මස 08 වනදා කොළඹ ගෑස්පහ හන්දිය ප්‍රදේශයේ දී සින්නයියා නඩේෂන් නැමැති පුද්ගලයාව තියුණු…