ගාසා තීරයට මානුෂීය ආධාර දෙන අලුත්ම ක්‍රමය

පසුගිය අප්‍රේල් මාසයේ දී අමෙරිකාව ගාසා තීරයේ තාවකාලික පාවෙන ජැටියක් ඉදි කිරීමට ආරම්භ කළා. ඒ අමෙරිකානු…

ඊශ්‍රයාලයේ ප්‍රහාර නවත්වන්න ජාත්‍යන්තර අධිකරණයට ඉල්ලීමක්

ඊශ්‍රායල හමුදාව ගාසා තීරයේ රෆා නුවර සිදුකරන ප්‍රහාර නැවැත්වීමට නියෝග කරන ලෙස ඉල්ලා දකුණු අප්‍රිකාව ජාත්‍යන්තර…